ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041  26  Košice

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
116/2023
Naše číslo
OU-KE-OSZP1-2023/022734-007
Vybavuje/linka
Ing. Petronela Sedláková/

055/6001225
K​o​š​i​c​e​
05. 05. 2023
Vec
Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 17.04.2023 oznámenie o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji“, ktoré Vám, podľa § 6 ods. 2 zákona, ako dotknutej obci zasielame (v elektronickej podobe). Žiadame Vás, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informovali do troch pracovných dní od doručenia oznámenia o strategickom dokumente o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň jej oznámili, kde a kedy možno do oznámenia o strategickom dokumente nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie o strategickom dokumente musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od doručenia tohto listu. Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente podľa § 6 ods.6 zákona a potvrdenie o zverejnení oznámenia o strategickom dokumente (dátumy od kedy - do kedy bolo oznámenie zverejnené) prosíme doručiť najneskôr do 15 dní od doručenia tohto listu na adresu: Okresný úrad Košice Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja Komenského 52 041 26 Košice. Oznámenie o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji“ je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-dosledky-zmeny-klimy-v-kosickom-kraji Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.
Príloha Oznámenie o strategickom dokumente
RNDr. Darina Barabasová
vedúca oddelenia
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​5​6​0​0​1​3​8​4​
E-mail
o​s​z​p​.​k​e​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-KE-OSZP1-2023/022734-007
Obec Bačka, Hlavná 130, 076 84 Bačka Obec Bačkov, Hlavná 201, 076 61 Bačkov Obec Bara, Veľká Bara 7, 076 32 Bara Obec Biel, Hlavná 48, 076 41 Biel Obec Boľ, Hlavná 216/42, 076 53 Boľ Obec Borša, Ružová 188/2, 076 32 Borša Obec Boťany, Kvetná 243/1, 076 43 Boťany Obec Brehov, Hlavná 1/57, 076 05 Brehov Obec Brezina, Brezová 151/32, 076 12 Brezina Obec Byšta, Okružná 9, 076 13 Byšta Obec Cejkov, Hlavná 334, 076 05 Cejkov Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce Obec Čerhov, Dlhá 100, 076 81 Čerhov Obec Černochov, Lesná 40/12, 076 32 Černochov Obec Čierna, Hlavná 24/17, 076 43 Čierna Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 1, 076 43 Čierna nad Tisou Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov Obec Dobrá, Hlavná 9/151, 076 41 Dobrá Obec Dvorianky, Lipová s.č. 79, o.č. 1, 076 62 Dvorianky Obec Egreš, Egreš 78, 075 01 Egreš Obec Hraň, SNP 165/39, 076 03 Hraň Obec Hrčeľ, Hlavná 200/30, 076 15 Hrčeľ Obec Hriadky, Hriadky 43, 076 22 Hriadky Obec Kašov, Hlavná 1, 076 02 Kašov Obec Kazimír, Hlavná 93, 076 13 Kazimír Obec Klin nad Bodrogom, Klin nad Bodrogom 34, 076 31 Klin nad Bodrogom Obec Kožuchov, Hlavná 62/35, 076 01 Kožuchov Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec 1 Obec Kravany, Potočná 1/6, 076 61 Kravany Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice Obec Kysta, Kvetná 73/2, 076 02 Kysta Obec Ladmovce, Hlavná 46/59, 076 34 Ladmovce Obec Lastovce, Hlavná 306, 076 14 Lastovce Obec Leles, Hlavná 62, 076 84 Leles Obec Luhyňa, Hlavná 40, 076 14 Luhyňa Obec Malá Tŕňa, Tokajská 25/2, 076 82 Malá Tŕňa Obec Malé Ozorovce, Hlavná 108, 078 01 Malé Ozorovce Obec Malé Trakany, Andora Petrika 208, 076 42 Malé Trakany Obec Malý Horeš, Družstevná 233/33, 076 52 Malý Horeš Obec Malý Kamenec, Malý Kamenec 147, 076 36 Malý Kamenec Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad Obec Nový Ruskov, Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice Obec Poľany, Poľany, 076 84 Poľany Obec Pribeník, S. Petöfiho 276, 076 51 Pribeník Obec Rad, Hlavná 95/10, 076 37 Rad Mesto Sečovce, Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník Obec Slivník, Hlavná 9/29, 076 12 Slivník Obec Slovenské Nové Mesto, Hlavná 79/128, 076 33 Slovenské Nové Mesto Obec Soľnička, 68 68, 076 53 Soľnička Obec Somotor, Obchodná 39/7, 076 35 Somotor Obec Stanča, Hlavná 139, 076 16 Stanča Obec Stankovce, Hlavná 1, 076 61 Stankovce Obec Strážne, Ružová 157/21, 076 52 Strážne Obec Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom Obec Svätá Mária, Svätá Mária 29, 076 35 Somotor Obec Svätuše, Svätuše, 076 83 Svätuše Obec Svinice, Hlavná 75, 076 37 Svinice Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 1 Obec Trnávka, Trnávka, 078 01 Trnávka Obec Veľaty, Staničná 8/12, 076 15 Veľaty Obec Veľká Tŕňa, Hlavná 122/3, 076 82 Veľká Tŕňa Obec Veľké Ozorovce, Hlavná 126, 7801 Veľké Ozorovce Obec Veľké Trakany, Rákocziho 419, 076 42 Veľké Trakany Obec Veľký Horeš, Družstevná 333/2, 076 52 Veľký Horeš Obec Veľký Kamenec, Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec Obec Viničky, Tokajská 191/5, 076 31 Viničky Obec Višňov, Hlavná 71/22, 076 61 Višňov Obec Vojčice, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice Obec Vojka, Hlavná 84/26, 076 83 Vojka Obec Zatín, Hlavná 241/45, 076 53 Zatín Obec Zbehňov, Hlavná 68/30, 078 01 Zbehňov Obec Zemplín, Zemplín, 076 34 Zemplín Obec Zemplínska Nová Ves, Hlavná 182/51, 076 16 Zemplínska Nová Ves Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica Obec Zemplínske Hradište, Obecná 392, 076 01 Zemplínske Hradište Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie Obec Zemplínsky Branč, Zemplínsky Branč, 076 02 Zemplínsky Branč